Pátá schůze, 23. 10. 2015

volební

Přítomni: Žáno, Houba, Pánča, Jája, Mokl, Vlčák, Eda, (Zuzi skrz plnou moc)
Žadatel o členství, zpočátku jako host: Rupek
Zapisovatel: Eda

Zahájení: 21:20, Na Paliárce

 1. Formální úkony, procesní záležitosti

  • Žáno je zplnomocněn zastupovat Zuzi
  • Eda podává návrh, abychom se přesunuli Na Šachtu, argumentuje zejména hlukem z koncertu kapely Pohodáři, který Na Paliárce právě započal.
   USNESENÍ č. 1: Schůze se ihned přesune Na Novou Šachtu.
   Přijato. (3 pro, 2 proti, 3 se zdrželi)
   Předseda spolku následně hlasování zrušil, neboť hlasoval proti svému přesvědčení jsa dezorientován. Vyvoláno opravné hlasování o usnesení.
   Zamítnuto. (2 pro, 4 proti, 2 se zdrželi)
  • Z plné moci bylo zjištěno, že Zuzi nebydlí s Žánem.
 2. Parní čistič

  • Houba přednáší referát o parním čističi ulic za pracovní skupinu pro parní čistič
   • Členové pracovní skupiny (Zuzi a Houba) zmapovali situaci v oblasti parních čističů (dále p.č.), zejména ohledně ceny. Pracovní skupina musí konstatovat, že cena je stejná jako posledně (4500 dolarů). Proto se zaměřili na jiný aspekt problematiky.
   • Houba rozdává uměleckou vizualizaci p.č., která je nedílnou součástí tohoto zápisu. Předkladatel na vizualizaci vyzdvihuje fakt, že samotný čistič na celém stroji zaujímá dominantní pozici; vpředu je potom prosklená kabina pro pilota p.č.
   • Houba žádá členy spolku, aby si vizualizaci vzali domů a spolu s pracovní skupinou pro p.č. tuto studii dále rozpracovali a podíleli se na dalším směřování. Posléze pro některé spolkaře upřesnil, že rozpracováváním studie se myslí zejména její vybarvování.
  • Mokl vznáší námitku, zda když jde o p.č. chodníků, neměla by samotná čisticí jednotka být spíše při zemi. Námitka vyvolala překvapení a šum kolem stolu a byla prozatím odložena.
  • Žáno se táže na harmonogram pracovní skupiny pro p.č., Houba odpovídá, že se bude pokračovat v započaté práci.
 3. Přijetí nováčka

  • na schůzi dorazil kandidát na prvního kmenového člena spolku
  • žadatel o vstup do spolku dostává prostor, aby se představil a sdělil, proč usiluje o členství: "Jmenuju se Rupek a nelíbí se mi hovna."
  • Ze strany zákládajících členů padl zásadní dotaz, co si myslí o moči. Žadatel sklidil potlesk s odpovědí "Ta je často ještě horší!"
  • USNESENÍ č.2: Přijímáme Rupka do spolku jakožto kmenového člena.
   Přijato. (8 pro)
 4. Web

  • Houba přednáší referát pracovní skupiny WEB o webu za oba členy pracovní skupiny (Houba, Pánča)
   • "Jde to pomalu, co vám budu povídat."
   • máme úspěšně zaregistrovanou doménu hobutrol.cz, web je zatím prázdný
  • USNESENÍ č. 3: Členská schůze pověřuje pracovní skupinu WEB umístit do dvou měsíců něco na web. Minimální rozsah tvoří název spolku, stanovy a zápisy.
   Přijato. (8 pro, 1 proti)
   (Proti usnesení byl bez vysvětlení nově přijatý kmenový člen, kverulant.)
   [úkol: Houba H]
 5. Vlčákův návrh: fotosoutěž

  • Vlčák navrhuje pověřit každého člena vyfocením alespoň jedné fotky psa na Praze 7 v choulostivé situaci
  • Žáno návrh doplňuje: správní rada vybere nezávislou tříčlennou komisi, která vybere nejlepší fotografii a odmění autora diplomem
  • fotky se budou zasílat e-mailem na adresu Vlčáka (všichni členové mají adresu v e-mailu svolávajícím dnešní schůzi)
  • uzávěrka: konec ledna 2016
  • v prvé řadě jde o úkol pro členy, soutěž je druhotná
  • USNESENÍ č. 4: Každý člen zašle do konce ledna 2016 Vlčákovi fotografii psa v choulostivé situaci.
   Přijato aklamací.
   [úkol: každý člen, 31. 1. 2016]
 6. Znak spolku

  • Jája se zavázal do Vánoc vytvořit znak [úkol: Jája, 24. 12.] a poté se propojí s pracovní skupinou WEB
 7. Fundraising

  • byla založena pracovní skupina pro promýšlení grantových možností, která bude zkoumat možnosti získávání finančních prostředků z veřejných prostředků pomocí grantů
  • členové: Zuzi, Žáno, Houba
 8. Rotování funkcí

  • Houba se Zuzi přicházejí s myšlenkou, že posty v našem spolku by -- údajně po vzoru rotariánů -- měly (víceméně povinně) rotovat, abychom "nezahnívali ve svých pozicích"
  • proběhla rozsáhlá a bohatá diskuse s mnohými pro i proti; týkala se například:
   • možnosti nekandidovat či odmítnout zvolení,
   • otázky, zda by vynucená změna na postu předsedy vedla k přínosné změně ve vedení, nebo spíše ke zhoršení po vyloučení nejlepšího kandidáta,
   • otázky, zda jde o puč uvnitř spolku,
   • výčtu funkcí, které by rotovaly či
   • Jájova návrhu, abychom hlavně nic neměnili předčasně, než se vše zaběhne
  • zaznělo upozornění, že takové pravidlo by vyžadovalo změnu Stanov (= zabránit nové kandidatuře předsedy spolku), případně by šlo o pouhý apel
  • myšlenka byla členy přijata vesměs kladně
 9. Úklid zajišťovaný radnicí

  • Mokl upozornil, že radnice Prahy 7 se velmi zlepšila, o úklid v ulicích se hodně zajímá, zřídila mj. také mapu míst na Praze 7, kde jsou s úklidem problémy. Domnívá se, že o věc mají opravdovou starost a mohli by převzít naši myšlenku p.č.
  • Mokl na základě řečeného navrhuje přednést zastupitelům problém balkonů, pod něž neprší a zápach se tudíž nesmývá a neodplavuje
  • Starosta pořádá pravidelná setkání s občany v hospodách, nejbližší setkání se týká úklidu ulic a proběhne v baru Těsně vedle Burundi ve čtvrtek 29. 10. od 18.00 [úkol: Pánča se tam dostaví a přednese problém H]

Přerušení schůze: 22:22 -- 22:34 (důvod: krátký odpočinek, kuloární jednání)

 1. Členské poplatky

  • předseda důrazně kárá dlužníky, kteří nezaplatili poplatky na roky 2014 a 2015 v souhrnné výši 1000 Kč každý; jsou jimi:
   • Jája,
   • Mokl,
   • Houba,
    tedy komplet celá smírčí a revizní komise spolku.
  • připomínáme číslo účtu: 2200781787 / 2010 [úkol: Jája, Mokl, Houba bez otálení H]
  • USNESENÍ č. 5: Poplatky pro rok 2016 zachovat ve výši 500 Kč.
   Přijato aklamačně.
  • Vlčák pro zasazení do kontextu podotýká, že naše členské poplatky jsou vyšší než průměrný odváděný poplatek za psa
  • vyvstala otázka, zda nově přijímaní členové spolku, kteří si nevychutnají celoroční činnost, mají platit snížený poplatek (poměrnou část, tedy např. 100 Kč na 2 měsíce a 12 dní), nebo dle Houbova návrhu plnou částku (v našem případě 500 Kč na zbylé dva a půl měsíce)
  • po bouřlivé diskusi (která byla prokládána návrhy na zaplacení penále z prodlení od dlužných členů), rozhodl předseda takto:
  • Kmenový člen nechť se rozhodne sám, zda půjde cestou Houbovou, či cestou šetřílkovství. Stejně tak dlužníci si sami určí pokutu z prodlení, kterou přispějí spolku.
 2. Stanovy II

  • návrhy na vylepšení stanov a opravy problematických míst budeme průběžně zanášet spolu s komentářem do Stanov verze 2
 1. Vyfoť hovňáka

  • Rupek se diví: "To jsou pořád ceremonie a hlasování -- a skutek utek!"
  • Pánča ho konejší: "To je běžný dojem všech nováčků..."
  • kmenový člen Rupek předkládá návrh na facebookovou stránku Vyfoť hovňáka, kam by každý spoluobčan mohl postovat fotku psa znečišťujícího chodník a jeho majitele, který evidentně ignoruje povinnost nápravy; stimulovat vhodně veřejnost, aby měla zájem dokumentovat psí výkaly od začátku až do konce a sdílet pořízené záběry
  • návrh sklidil příliš mnoho nesouhlasu
   • problematické je například zveřejňování fotek osob, prokazování neuklízení, prokazování vlastnictví výkalu, ale i samotné využití čertova Facebooku pro bohulibé účely spolku
  • návrh se posunul k akci na našich spolkových stránkách, inzerované všude na Facebooku
  • návrh se posunul od fotografie k videu
  • návrh se posunul od oficiální spolkové akce k samostatné aktivitě členů Rupka a Vlčáka, bez spojitosti se spolkem
  • návrh se dále posunul k vydávání periodika Hovnoviny obsahujícího mj. rubriku Vyfoť hovňáka (existence dalších rubrik zatím nebyla potvrzena)
  • s každým dalším posunem získával návrh mezi členy větší a větší podporu
 2. Soutěž o nejsmradlavější místa

  • v závěru diskuse o předchozím bodu zazněla myšlenka podnítit fotografy k uměleckému ztvárnění smradu
  • padl také návrh uspořádat soutěž, z níž vyjde vítězně nejsmradlavější místo na Praze 7
  • soutěžící by zasílali fotografii, adresu místa a své jméno
 3. Facebook

  • náš vztah k Facebooku: předseda Žáno nechce mít spolkové facebookovké stránky, ale propagaci na Facebooku se nebrání
 4. Zpráva za uplynulé volební období

  • předseda přednáší zprávu o stavu
   • spolek se postupně rozvíjí
   • mezi úspěchy uplynulého roku lze jistě započítat zřízení transparentního účtu, vybrání příspěvků od většiny členů, mnohé schůze, uspořádání Otvírání studánek, na něž budeme všichni ještě dlouho vzpomínat, návštěvu výstavy Holešovice-Bubny následovanou osmihodinovou schůzí, která položila masivní základy spolku
   • v rámci spolku máme založenou pracovní skupinu WEB a pracovní skupinu pro p.č.
   • předseda uznává, že byly i rezervy (například web či poplatky)
   • dlužno říci, že po volbách na Praze 7 došlo ke zlepšení stavu ulic, čímž se potenciál možného otisku spolku do tváře čtvrti zmenšil --- Houba však namítá, že nová radnice i zlepšení stavu ulic je spíše první vlaštovkou činnosti našeho spolku --- Žáno souhlasí a připomíná, že založení našeho spolku spadá ještě do období občanské nečinnosti
   • závěrem: "Udělali jsme nemálo; mohli jsme i víc."
 5. Volby

  • předseda
   • Žáno by byl rád, aby se vyměnil předseda spolku a nabízí svou funkci
   • rotariánská otázka znovu zvednuta -- a Houba kandiduje na předsedu
   • Žáno chválí jeho aktivitu, zejména ve věci p.č.
   • Tajné hlasování o předsedovi: zvolen Žáno
    přidělené hlasy: Žáno 5, Houba 2, Eda 1, neplatný 1
  • pokladník
   • Aklamací zvolena pokladníkem: Zuzi
  • ceremoniář
   • Aklamací zvolen ceremoniářem: Jája
  • správní rada
   • Tajné hlasování o správní radě: zvoleni Eda a Pánča
    přídělené hlasy: Eda 6, Pánča 4, Houba 2, Vlčák 2, Jája 1, Rupek 1, Zuzi 1, Mokl 1
  • smírční a revizní komise
   • V prvním kole hlasování o členech a předsedovi SRK došlo ke shodě hlasů, která byla vyřešena preferencí kandidátů, kteří získali více hlasů na předsedu. Nahlédnutím do Stanov se však zjistilo, že o předsedovi shromáždění členů nerozhoduje a bylo potřeba uspořádat druhé kolo rozhodující mezi Houbou, Moklem a Vlčákem
   • Tajné hlasování o členech SRK: zvoleni Rupek, Mokl, Vlčák
    přidělené hlasy v prvním kole: Rupek 7, Houba 5, Mokl 5, Vlčák 5, Jája 4
    přidělené hlasy v druhém kole: Mokl 8, Vlčák 5, Houba 4
   • Interní volba předsedy SRK: členy SRK zvolen předsedou Vlčák
  • asistent ceremoniáře
   • Ceremoniář si za asistenta volí: Houbu
   • Houbovi bude ctí
  • VÝSLEDKY VOLEB:
   předseda: Žáno; správní rada: Žáno, Eda, Pánča
   ceremoniář a asistent: Jája a Houba
   smírční a revizní komise: Vlčák (předseda SRK), Rupek, Mokl
   pokladník: Zuzi
  • princip rotování funkcí byl tedy uplatněn pouze u Jáji a navrhovatele Houby, kteří přišli o druhou funkci -- člen SRK
  • Všichni spolkaři si uvědomují, že nejaktivnější spolkař Houba, kandidující mj. i na předsedu, nebyl (vždy těsně) zvolen v žádné volbě a chtějí to řešit. Houba je však hrdě a noblesně utiší slovy: "Největší odměnou pro mě bude, když me necháte v klidu pracovat pro spolek!"
 6. Schůze správní rady

  • rada se zavázala setkávat každé první úterý v měsíci Na Nové Šachtě

Zakončení: 0:20

Zapsal Eda (27. 10.)

vim: textwidth=72 : autoindent : expandtab : enc=utf8